پیدا

دلتنگم...

درخواست حذف اطلاعات

دلتنگم...
مثل خیلی از روزهای زندگانی ام.
این روزها هیچ شریک غم و دلتنگی آدمها نیست؛
تنها همدم تنهایی ها و بی ی هایم، یک قلم و چند ورق کاغذ تا نخورده است.
اگر روزی کاغذهایم تمام شوند چه کنم؟!!! :( خواهرت مرده باشه همدم نداشته باشی.